NAME


pbmminkowski - compute Minkowski integral

SYNOPSIS


pbmminkowski pbmfile

DESCRIPTION


This program is part of Netpbm(1)

pbmminkowski computes the 3 Minkowski integrals of a PBM image.

It is similar to pgmminkowski(1)

openSUSE Logo

Contents